Regulamin


§ 1 PRZEDMIOT REGULAMINU

1.1 Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, obowiązuje od dnia 25 maja 2018 roku i określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Programie Partnerskim dla Wykonawców MAPEI, zwanym dalej „Programem”.

1.2 Organizatorem Programu jest MAPEI Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Gustawa Eiffela 14, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000129027, NIP 526-24-51-634, REGON 016331530.

§ 2 DEFINICJE

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

Program – Program Partnerski dla Wykonawców MAPEI, którego celem jest zacieśnianie współpracy z osobami prowadzącymi działalność zawodową lub gospodarczą przy wykorzystaniu produktów MAPEI, poprzez premiowanie zakupów tych produktów w sposób wskazany w niniejszym Regulaminie.

Organizator Programu – MAPEI Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Gustawa Eiffela 14, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000129027, NIP 526-24-51-634, REGON 016331530.

Adresat Programu – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i w ramach wykonywanego zawodu, lub prowadzonej działalności gospodarczej stosuje produkty MAPEI.

Biuro Programu – biuro obsługujące Program, do którego Uczestnicy przesyłają Deklaracje, Punkty MAPEI, Kupony Zamówienia Nagrody.
Adres Biura Programu:
MAPEI Polska Sp. z o.o.,
Biuro Programu Partnerskiego dla Wykonawców MAPEI,
ul. Chałubińskiego 8;00-613 Warszawa.

Uczestnik – osoba fizyczna należąca do grona Adresatów Programu, która przystąpiła do Programu poprzez wypełnienie i dostarczenie do Biura Programu podpisanej Deklaracji.

Deklaracja – formularz zgłoszenia do Programu dostępny w Materiałach Informacyjnych Programu.

Indywidualny Numer Uczestnika Programu – indywidualnie oznaczony numer nadany każdemu Uczestnikowi Programu w momencie rejestracji jego Deklaracji w bazie danych Programu.

Konto Uczestnika Programu – indywidualne konto Uczestnika, na którym rejestrowane są Punkty MAPEI zgromadzone przez Uczestnika Programu.

Materiały Informacyjne Programu – opracowane przez Organizatora Programu materiały drukowane (w szczególności Katalog Nagród) oraz elektroniczne (w szczególności strona internetowa Programu oraz mailingi i komunikaty SMS) zawierające opis zasad funkcjonowania Programu oraz informacje na temat aktualizacji tych zasad.

Katalog Nagród – zestawienie towarów i usług (Nagrody Programu) oferowanych w ramach Programu w zamian za zgromadzone przez Uczestnika Programu Punkty MAPEI. Katalog Nagród obowiązuje od dnia wskazanego w jego treści. Z tą datą traci ważność poprzedni Katalog Nagród. Aktualny Katalog Nagród znajduje się na stronie internetowej Programu.

Punkty MAPEI – rejestrowane na Koncie Uczestnika Programu punkty zgromadzone przez Uczestnika za zakup produktów MAPEI (kupony punktowe wycięte z oryginalnych opakowań produktów MAPEI objętych Programem i przesłane do Biura Programu przed upływem Daty Ważności Punktów MAPEI) lub Punkty Specjalne przyznawane przez Organizatora Programu za udział w akcjach promocyjnych.

Data Ważności Punktów – termin, przed upływem którego kupony punktowe wycięte z oryginalnych opakowań produktów MAPEI objętych Programem powinny zostać przesłane do Biura Programu celem ich rejestracji na Koncie Uczestnika Programu. Data Ważności Punktów jest nadrukowana na kuponach punktowych znajdujących się na oryginalnych opakowaniach produktów MAPEI objętych Programem.

Kupon Zamówienia Nagrody – formularz znajdujący się w Materiałach Informacyjnych Programu (lub inny dokument zawierający wszystkie niezbędne, określone w Regulaminie informacje wymagane do zamówienia Nagrody Programu), który Uczestnik wypełnia w oparciu o Katalog Nagród i przesyła do Biura Programu celem wykorzystania zgromadzonych Punktów MAPEI.

Formularz Przekazania Nagrody – dokument potwierdzający odbiór Nagrody Programu podpisany przez Uczestnika lub osobę działającą w jego imieniu.

§ 3 POSTANOWIENIA OGÓLNE

3.1 Program jest organizowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

3.2 Program rozpoczął się w dniu 21 maja 2005 roku i będzie realizowany przez czas nieokreślony.

3.3 Uczestnikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i wyraziły wolę uczestnictwa w Programie poprzez przesłanie do Biura Programu wypełnionej i podpisanej Deklaracji oraz spełniają warunki udziału w Programie.

3.4 Uczestnikami nie mogą być osoby pozostające w stosunku pracy w MAPEI, a także pracownicy i właściciele placówek handlowych prowadzących sprzedaż detaliczną i hurtową produktów MAPEI.

3.5 Naruszenie przez Uczestnika postanowień Regulaminu może skutkować pozbawieniem Uczestnika części lub całości uprawnień przysługujących mu z tytułu uczestnictwa w Programie, nie wyłączając możliwości wykluczenia z Programu.

§ 4 ZASADY FUNKCJONOWANIA PROGRAMU

4.1 Uczestnik przystępuje do Programu poprzez czytelne wypełnienie i przesłanie Deklaracji do Biura Programu.

4.2 W przypadku nadesłania punktów bez uprzedniego wypełnienia Deklaracji Uczestnik ma obowiązek dosłania Deklaracji. Jeżeli w ciągu 6 miesięcy od poinformowania Uczestnika Organizator nie otrzyma Deklaracji, punkty zostają odesłane Uczestnikowi.

4.3 W chwili rejestracji Deklaracji w bazie danych Programu Uczestnik otrzymuje Indywidualny Numer Uczestnika Programu (przesyłany SMS-em, na adres e-mail lub listownie) oraz Konto Uczestnika Programu, na którym rejestrowane są Punkty MAPEI gromadzone przez Uczestnika oraz zapisywana jest historia jego uczestnictwa w Programie.

4.4 Uczestnik gromadzi na Koncie Uczestnika Programu Punkty MAPEI, które w każdej chwili trwania Programu może wymienić na Nagrody Programu z obowiązującego w danym momencie Katalogu Nagród.

4.5 W celu wymiany zgromadzonych Punktów MAPEI na Nagrody Programu Uczestnik przesyła do Biura Programu Kupon Zamówienia Nagrody. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieczytelne, błędne, niezgodne z prawdą lub niepoprawne wypełnienie Deklaracji Uczestnika i/lub Kuponu Zamówienia Nagrody i ma prawo do niezaakceptowania ich, o czym zawiadomi Uczestnika.

4.6 Nagrody Programu są dostarczane do Uczestnika pocztą kurierską lub przez przedstawiciela Organizatora w ciągu 30 dni od daty otrzymania zamówienia przez Biuro Programu.

4.7 W przypadku braku dostępności nagrody w magazynie Organizator ma obowiązek poinformować Uczestnika o zaistniałej sytuacji.

4.8 Organizator ma prawo do przeprowadzenia dodatkowych akcji promocyjnych, o których poinformuje Uczestnika w Materiałach Informacyjnych Programu.

§ 5 PUNKTY MAPEI

5.1 Uczestnik gromadzi Punkty MAPEI poprzez:

 • dokonywanie zakupów produktów MAPEI objętych Programem i wycinanie z ich opakowań kuponów punktowych oraz ich rejestrację na Koncie Uczestnika Programu.
 • udział w akcjach promocyjnych, za które Organizator przyznaje Punkty Specjalne.

5.2 Rejestracja Punktów MAPEI wynikających z zakupów produktów MAPEI następuje po przesłaniu przez Uczestnika do Biura Programu kuponów punktowych wyciętych z oryginalnych opakowań produktów MAPEI objętych Programem. Kupony punktowe należy przesłać listem poleconym do Biura Programu przed upływem Daty Ważności Punktów (liczy się data stempla pocztowego). Kupony punktowe przesłane po upływie Daty Ważności Punktów nie będą rejestrowane na Koncie Uczestnika Programu i nie będą podlegały wymianie na Nagrody Programu.

5.3 Wszelkie próby modyfikacji Daty Ważności Punktów mogą skutkować wykluczeniem z Programu.

5.4 Uczestnik ma prawo przesłać do Biura Programu kupony punktowe wyłącznie celem ich rejestracji na Koncie Uczestnika Programu. Odpowiednia ilość Punktów MAPEI zostanie zapisana na Koncie Uczestnika Programu, a Uczestnik zostanie o tym fakcie powiadomiony.

5.5 Podstawą do rejestracji Punktów MAPEI wynikających z zakupów produktów MAPEI są kupony punktowe wycinane z oryginalnych opakowań produktów MAPEI objętych Programem. Organizator Programu zastrzega sobie prawo do żądania od Uczestnika przedstawienia faktury lub rachunku potwierdzającego dokonanie zakupów produktów MAPEI objętych Programem, celem naliczenia Punktów MAPEI.

5.6 Rejestracja Punktów MAPEI wynikających z udziału w akcjach promocyjnych ogłoszonych przez Organizatora Programu następuje poprzez dopisanie na Konto Uczestnika Programu Punktów Specjalnych po spełnieniu przez Uczestnika warunków akcji promocyjnej. Zasady akcji promocyjnych premiowanych Punktami Specjalnymi będą każdorazowo publikowane w Materiałach Informacyjnych Programu.

5.7 Punkty MAPEI zarejestrowane na Koncie Uczestnika Programu zachowują ważność przez cały okres trwania Programu i mogą być przez Uczestnika wymienione na Nagrody Programu w dowolnym momencie trwania Programu.

§ 6 NAGRODY PROGRAMU

6.1 Uczestnik ma prawo wyboru dowolnej ilości Nagród Programu, o ile liczba Punktów MAPEI zgromadzonych na Koncie Uczestnika Programu odpowiada wartości punktowej wybranych Nagród Programu.

6.2 Nagrodami Programu są towary i usługi opisane w obowiązującym w danym momencie Katalogu Nagród. Aktualny Katalog Nagród znajduje się na stronie internetowej Programu.

6.3 Uczestnik nie może wymienić Punktów MAPEI na ekwiwalent pieniężny.

6.4 Katalog Nagród nie jest ofertą handlową i Organizator nie gwarantuje stałej dostępności wskazanych w nim Nagród Programu. Fotografie i opisy towarów ujętych w Katalogu Nagród mają charakter informacyjny. W przypadku gdy, z przyczyn niezależnych od Organizatora Programu, dostarczenie towarów nie będzie możliwe, a w szczególności z powodu braku dostępności na rynku, wyczerpania zapasów, zmiany modelu przez producenta itp. Organizator zastrzega sobie możliwość zastąpienia towarów wskazanych w Katalogu Nagród towarami zbliżonymi pod względem wartości, jakości i walorów użytkowych do towarów pierwotnych.

6.5 Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Katalogu Nagród, jak również prawo zmiany całego Katalogu Nagród w trakcie trwania Programu bez podania przyczyny. O zmianach w Katalogu Nagród Uczestnik będzie poinformowany odrębnym komunikatem.

6.6 Organizator ma prawo zaproponować Uczestnikowi wymianę Punktów MAPEI na towary i usługi spoza Katalogu Nagród.

§ 7 PODATEK DOCHODOWY

7.1 Nagrody Programu otrzymane przez Uczestnika nieprowadzącego działalności gospodarczej stanowią nagrody związane ze sprzedażą premiową w rozumieniu art. 30 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. w Dz. U. z 2012 r. Nr 361 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą o pdof”.

7.2 W przypadku, gdy wartość Nagród Programu – otrzymanych przez Uczestnika nieprowadzącego działalności gospodarczej – będących towarami lub nieodpłatnymi świadczeniami, nie przekracza jednorazowo kwoty określonej w art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy o pdof, przychód z tego tytułu nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

7.3 Zwolnienie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, nie dotyczy Nagród Programu otrzymanych przez Uczestnika w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. W takim przypadku Nagrody Programu stanowią przychód Uczestnika z działalności gospodarczej podlegający opodatkowaniu na zasadach właściwych dla tego źródła przychodów. Uczestnik prowadzący działalność gospodarczą we własnym zakresie ustala wartość przychodu z tytułu otrzymanej nagrody. Organizator Programu nie wysyła PIT-ów i nie ma obowiązku podawania wartości przychodu Uczestnika.

7.4 W przypadku, gdy nieprowadzący działalności gospodarczej Uczestnik wybierze Nagrodę Programu, będącą towarem lub nieodpłatnym świadczeniem, której wartość przewyższa kwotę określoną w ust. 2 niniejszego paragrafu, Organizator ufunduje dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości Nagrody Programu. Ta dodatkowa nagroda pieniężna nie będzie wypłacona bezpośrednio Uczestnikowi Programu, ale zostanie odprowadzona przez Organizatora do właściwego urzędu skarbowego (na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pdof) z tytułu podatku należnego od łącznej wartości Nagrody Programu i dodatkowej nagrody pieniężnej. W takim przypadku Organizator pełni obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składa stosowne deklaracje podatkowe do właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o pdof. Uczestnik nie rozlicza podatku w zeznaniu rocznym.

§ 8 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ NA NAGRODY PROGRAMU

8.1 Uczestnik ma 3 możliwości złożenia zamówienia na Nagrodę:

 • wypełnienie Kuponu Zamówienia Nagrody i przesyłanie go listem poleconym na adres Biura Programu lub przekazanie przedstawicielowi Organizatora;
 • wysłanie kuponu Zamówienia Nagrody na adres e-mail Programu;
 • złożenie zamówienia za pośrednictwem konta indywidualnego.

8.2 Uczestnik Programu nie ma możliwości złożenia zamówienia na nagrody telefonicznie.

8.3 Na Kuponie Zamówienia Nagrody Uczestnik Programu powinien wskazać:

 • swój Indywidualny Numer Uczestnika Programu;
 • nazwę Nagrody Programu, ilość sztuk, rozmiar ubrań oraz numer katalogowy Nagrody Programu;
 • imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres, na jaki należy dostarczyć Nagrodę Programu;
 • w przypadku, gdy paczkę odbiera inna osoba niż Uczestnik, należy upoważnić osobę do odbioru paczki, podając jej imię, nazwisko i numer telefonu;
 • ilość punktów załączonych do Kuponu Zamówienia Nagrody w formie kuponów punktowych wyciętych z oryginalnych opakowań produktów MAPEI objętych Programem.

§ 9 REALIZOWANIE ZAMÓWIEŃ NA NAGRODY

9.1 Zamówiona Nagroda Programu zostanie dostarczona Uczestnikowi pocztą kurierską lub przez przedstawiciela Organizatora Programu w ciągu 30 dni od daty otrzymania Kuponu Zamówienia Nagrody Programu przez Biuro Programu pod warunkiem zgromadzenia przez Uczestnika odpowiedniej ilości Punktów MAPEI oraz dostępności zamawianej nagrody na stanie magazynowym.

9.2 Jeżeli ilość Punktów MAPEI zarejestrowanych przez Biuro Programu na Koncie Uczestnika Programu jest mniejsza od liczby Punktów MAPEI stanowiących ekwiwalent Nagrody Programu wybranej przez Uczestnika, zamówienie nie zostanie zrealizowane. Biuro Programu powiadomi Uczestnika o zaistniałej sytuacji.

9.3 Jeżeli ilość Punktów MAPEI zarejestrowanych przez Biuro Programu na Koncie Uczestnika Programu jest większa od ilości Punktów MAPEI stanowiących ekwiwalent Nagrody Programu wybranej przez Uczestnika, nadwyżka ta pozostanie na Koncie Uczestnika Programu do późniejszego wykorzystania. Biuro Programu powiadomi Uczestnika o zaistniałej sytuacji.

9.4 Zamówiona Nagroda Programu zostanie dostarczona Uczestnikowi Programu na adres wskazany przez Uczestnika Programu w Kuponie Zamówienia Nagrody. Zamówione Nagrody mogą również zostać dostarczone w inny, uzgodniony z Uczestnikiem sposób.

9.5 Uczestnik Programu uprawniony do odebrania Nagrody Programu lub osoba działająca w jego imieniu potwierdza odbiór Nagrody Programu poprzez złożenie podpisu na Protokole Przekazania Nagrody.

9.6 Uczestnik Programu uprawniony do odebrania Nagrody Programu lub osoba działająca w jego imieniu zobowiązany jest sprawdzić przesyłkę w obecności kuriera. W przypadku uszkodzenia Nagrody Programu w transporcie lub niezgodności przesyłki z zamówieniem należy sporządzić odpowiednią adnotację w Protokole Przekazania Nagrody. W takim przypadku Protokół Przekazania Nagrody podpisuje również kurier lub przedstawiciel Organizatora Programu dostarczający Nagrodę Programu.

9.7 Koszty dostarczenia Nagrody Programu pokrywa Organizator Programu.

9.8 W przypadku, gdy dostarczenie Nagrody Programu w terminie określonym w Regulaminie nie jest możliwe, przekazanie Nagrody nastąpi w innym terminie, ustalonym z Uczestnikiem.

9.9 Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany sposobu dostarczenia Nagród Programu Uczestnikowi.

§ 10 REKLAMACJE

10.1 Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone do Biura Programu w formie pisemnej (listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej). Zgłaszając reklamację, Uczestnik powinien w jasny i dokładny sposób opisać przyczynę reklamacji i wskazać, czego się domaga w związku ze zgłoszeniem reklamacji. Pismo reklamacyjne powinno ponadto zawierać:

 • imię i nazwisko Uczestnika;
 • Indywidualny Numer Uczestnika Programu;
 • adres i numer telefonu Uczestnika.

10.2 Reklamacja dotycząca Programu, w tym rejestracji punktów MAPEI, może być złożona w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia okoliczności uzasadniających złożenie reklamacji.Reklamacje dotyczące niezgodności Nagrody Programu z zamówieniem lub uszkodzeniem mechanicznym w transporcie nie mogą być jednak składane po upływie 7 dni od dnia odbioru Nagrody Programu.

10.3 Reklamacje będą rozpatrywane przez Biuro Programu w ciągu 30 dni od daty otrzymania reklamacji na adres Biura Programu. O rozstrzygnięciu złożonej reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie.

10.4 Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych Nagrody Programu w transporcie lub niezgodności z zamówieniem będą uwzględniane jedynie w przypadku zgłoszenia tego faktu przez Uczestnika niezwłocznie po sprawdzeniu przesyłki w chwili jej odbioru w obecności kuriera lub przedstawiciela Organizatora Programu. Warunkiem przyjęcia do rozpatrzenia takiej reklamacji jest odmówienie przyjęcia Nagrody Programu, a następnie oczekiwanie na spisanie protokołu szkody pomiędzy kurierem a Organizatorem Programu.

10.5 Prawo zwrotu zamówionej Nagrody Programu przysługuje Uczestnikowi wyłącznie w przypadku niezgodności z zamówieniem lub dostarczeniem przesyłki z wadami uniemożliwiającymi jej prawidłowe użycie.

10.6 Organizator Programu nie przyjmuje zwrotu Nagród Programu noszących ślady użycia.

10.7 Zgłoszenia dotyczące działania lub usterek powstałych w trakcie użytkowania Nagród Programu posiadających kartę gwarancyjną muszą być dokonywane zgodnie z warunkami gwarancji w punktach serwisowych wskazanych przez producenta. Organizator Programu nie odpowiada za sposób wykonywania przez producentów ich obowiązków gwarancyjnych i za treść podjętych decyzji w stosunku do zgłoszonych roszczeń.

10.8 Zwrot reklamowanej Nagrody Programu na adres Magazynu Programu (ul. Gustawa Eiffela 14, 44-109 Gliwice) odbywa się na koszt Uczestnika.

§ 11 RĘKOJMIA I GWARANCJA

11.1 Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne oraz gwarancji jakości Nagrody Programu dostarczanej do Uczestników ponosi producent Nagrody Programu.

§ 12 ZMIANA DANYCH UCZESTNIKA PROGRAMU

12.1 Zmiany danych Uczestnika Programu mające wpływ na jego uczestnictwo w Programie (a w szczególności zmiana adresu do korespondencji, numeru telefonu kontaktowego, adresu e-mail) powinny być zgłaszane przez Uczestnika do Biura Programu w formie pisemnej w terminie 14 dni od zaistnienia takiej zmiany.

§ 13 REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

13.1 Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne i Uczestnik ma prawo w każdej chwili z niego zrezygnować. O tym fakcie Uczestnik powinien poinformować pisemnie Biuro Programu.

13.2 W przypadku, gdy Uczestnik w ciągu 12 następujących po sobie miesięcy nie rejestruje żadnych Punktów MAPEI, Organizator Programu skontaktuje się z nim w celu potwierdzenia jego chęci dalszego uczestniczenia w Programie. Uczestnik może wówczas zrezygnować z uczestnictwa w Programie poprzez wypełnienie i odesłanie w ciągu 30 dni do Biura Programu druku rezygnacji, który zostanie mu dostarczony na jego żądanie przez Organizatora Programu listem poleconym. Przed odesłaniem druku Uczestnik ma prawo do wykorzystania zgromadzonych Punktów MAPEI na Koncie Uczestnika Programu. Po upływie tego terminu Konto Uczestnika Programu zostanie zamknięte, a ewentualne niewykorzystane Punkty MAPEI zarejestrowane na Koncie Uczestnika Programu zostaną anulowane.

§ 14 WYKLUCZENIE Z PROGRAMU

14.1 Organizator Programu ma prawo wykluczyć z Programu Uczestnika w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu.

14.2 Jeśli w sytuacji, o której mowa w pkt. 13.2 powyżej, Uczestnik nie dokona rejestracji Punktów MAPEI w ciągu 30 dni od otrzymania informacji o braku aktywności, Organizator Programu ma prawo wykluczyć z Programu takiego Uczestnika.

14.3 W przypadku wykluczenia Uczestnik ma 30 dni na wykorzystanie Punktów MAPEI zgromadzonych na swoim Koncie Uczestnika Programu, licząc od dnia wysłania do Uczestnika informacji o wykluczeniu z Programu. Po upływie tego terminu Konto Uczestnika Programu zostanie zamknięte, a ewentualne niewykorzystane Punkty MAPEI zarejestrowane na Koncie Uczestnika Programu zostaną anulowane.

§ 15 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

15.1 Przetwarzanie danych osobowych uczestników Programu odbywa się zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”).

15.2 Administratorem danych osobowych jest MAPEI Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Gustawa Eiffela 14, e-mail: odo@mapei.pl.

15.3 W MAPEI Polska Sp. z o.o. wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt możliwy jest pod adresem e-mail: iod@mapei.pl

15.4 Dane osobowe Uczestników Programu są przetwarzane przez MAPEI w celu umożliwienia Uczestnikowi Programu pełnego korzystania z oferty Programu oraz w celach marketingowych i handlowych w oparciu o udzieloną zgodę.

15.5 Dane będą przetwarzane wyłącznie zgodnie z celami wykazanymi w momencie ich zbierania oraz przetwarzane do czasu odwołania zgody lub ustania wymogu prawnego. Każdej osobie, która przekazała dane, MAPEI zapewnia prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem zgody.

15.6 Dane osobowe Uczestników Programu mogą zostać przekazane innym administratorom danych w przypadku, gdy jest to niezbędne dla dostarczenia Nagrody Programu lub gdy wymaga tego rodzaj zamówionej Nagrody Programu albo udział w organizowanej wspólnie z partnerem akcji marketingowej. W przypadku, gdy przekazanie danych jest niezbędne ze względu na rodzaj zamówionej Nagrody Programu lub gdy wynika to z udziału w organizowanej wspólnie z partnerem akcji marketingowej, informacja o przekazaniu danych innemu administratorowi danych zostanie umieszczona przy opisie Nagrody Programu lub w opisie akcji marketingowej realizowanej z partnerem.

15.7 Dane osobowe Uczestników Programu mogą być przekazywane uprawnionym organom.

15.8 MAPEI nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych informacji w Deklaracji przystąpienia do Programu.

15.9 Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnik Programu powinien kierować na adres: MAPEI Polska Sp. z o.o. (Biuro Programu Partnerskiego dla Wykonawców), ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, z dopiskiem „Dane Osobowe”.

15.10 Wymiana Punktów MAPEI na Nagrodę Programu, związaną z przekazaniem danych osobowych innemu administratorowi danych, jest jednoznaczna z upoważnieniem MAPEI do przekazania tych danych.

§ 16 ZMIANY W REGULAMINIE I ZAKOŃCZENIE PROGRAMU

16.1 Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu oraz prawo do zawieszenia lub zakończenia Programu w każdym momencie bez podania przyczyn.

16.2 O zmianie Regulaminu Organizator Programu poinformuje Uczestników z dwumiesięcznym wyprzedzeniem.

16.3 W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu Uczestnik ma prawo w ciągu 30 dni od dnia zawieszenia lub zakończenia Programu wykorzystać Punkty MAPEI zarejestrowane na swoim Koncie Uczestnika Programu oraz przesłać do Biura Programu celem rejestracji kupony punktowe wycięte z oryginalnych opakowań produktów MAPEI pod warunkiem, że nie upłynęła Data Ważności Punktów nadrukowana na każdym z tych kuponów.

16.4 Po upływie terminu określonego w ust. 3 niniejszego paragrafu Konta Uczestników Programu zostaną zamknięte, a niewykorzystane Punkty MAPEI zostaną anulowane.

16.5 Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 roku.

§ 17 ZASTOSOWANIE KODEKSU CYWILNEGO

17.1 W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.